ZA SDÍLENÍM ZKUŠENOSTÍ DO NORSKA

Rok a půl trval projekt Příležitost pro matky na ubytovnách, který spolu realizovaly dvě sociální služby Ratolesti Brno. Jeho cílem byla podpora matek a jejich dětí, které žijí na ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách, při řešení jejich nepříznivé životní situace. Díky zkušenostem z projektu se zúčastnily tři pracovnice Ratolesti Brno návazné studijní stáže do norského Osla. Tu organizovala Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu  Dejme (že)nám šanci, který byl financován z Norských fondů.

Stáže, která trvala od 4. do 7. dubna, se účastnili také další realizátoři projektů z České republiky. Program studijní stáže v Oslu zajišťoval úřad ombudsmanky pro rovnost a proti diskriminaci (Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO). Náplň jednotlivých přednášek byla velmi pestrá, avšak propojená jednotnou linií, která se týkala rovných příležitosti mužů a žen v Norsku v různých úrovních života (od dětství, přes dospívání, pracovní život, rodinný život, soužití menšinové a většinové společnosti s důrazem na zachování lidských práv, až po diskriminaci aj.).

Z jednotlivých prezentací jsme se dozvěděly zajímavé a velmi přínosné informace o naplňování rovnosti žen a mužů systémovými opatřeními, které jsou řešeny i na zákonodárné úrovni (např. povinná mateřská dovolená pro muže, programy zaměřené na zvýšení počtu mužů ve státní sféře, zdravotnictví, sociálních službách, mateřských a základních školách, ale také změny v oblasti zaměstnávání žen na tzv. mužských pozicích – v managementu velkých firem, politice, dopravě apod.). Dále se probíraly také možnosti, kterými disponují sami zaměstnavatelé pro udržení rovnosti mezi muži a ženami na pracovištích, či nařízení, která jsou povinni dodržovat (např. dodržování kvót, vyplňování reportů o zastoupení obou pohlaví na pracovišti apod.).

Pro naše vlastní preventivní aktivity ve službách jsme se inspirovaly velmi zajímavou prezentací, týkající se sexuálního obtěžování a digitálního (sexuálního) násilí na dívkách a ženách, které v posledních letech narůstá. Norská kolegyně Taran Knudstad z LDO popsala různé formy sexuálního obtěžování a digitálního násilí, které jsou v Norsku časté na základních a středních školách: digitální stalking, zveřejňování intimních fotografií bývalými partnery, prezentace násilí na dívkách a ženách na sociálních sítích i na uzavřených internetových fórech (zřizovaných či spravovaných výhradě muži či chlapci), glorifikace ponižování žen, nenápadné podávání uspávacích léků dívkám na večírcích s cílem je sexuálně zneužít, natočit a nafotit za účelem další prezentace na internetu apod.

LDO svou činností  cílí na zvýšení zájmu o tato témata mezi politiky a rozšíření spolupráce s dalšími norskými i zahraničními organizacemi. Pro oběti digitálního násilí LDO vnímá jako důležité zřízení nízkoprahových služeb, ve kterých by mohly dívky tyto problémy řešit s odborníky. V boji proti těmto formám digitálního násilí vnímá jako nejdůležitější zvýšení informovanosti tématu digitálního (sexuálního) násilí také u veřejnosti a mezi učiteli, kteří se na sítích často nepohybují a tématu mnohdy nerozumí. Dále usiluje o zavedení kvalitního systému prevence genderově podmíněného a digitálního násilí a genderových předsudků na školách.

Ačkoli téma bezpečného chování na internetu se v našich službách částečně objevuje, specifikace ochrany osoby a vlastního bezpečí před “sexuálním zneužíváním přes internet, či zneužíváním citlivých obrázků skrze interaktivní média, či vydírání”, vnímáme jako velmi důležité a přenositelné v rámci preventivních aktivit do našich služeb.

Mezi další témata, která nás zaujala, patřilo:

  • zaměstnávání žen po/při mateřské dovolené, které naše organizace taktéž dlouhodobě řeší,
  • zvyšování počtu mužů  v sociálních službách,
  • práce s romskými menšinami – aktivizace a posilování jejich role ve společnosti formou zaměstnávání a práce s vlastní komunitou, vzdělávání dětí i dospělých aj.

Stejně jako ostatní účastníci naší studijní cesty jsme byly překvapeny množstvím problémů, které má Norsko při naplňování rovnosti žen a mužů, protože jsme skandinávské země vnímaly jako nedosažitelný ideál. Během našeho pobytu jsme zjistily, že ačkoliv je Norsko v mnohém dále než Česká republika, existuje řada oblastí, kde můžeme stále spolupracovat. V budoucnu by naše organizace ráda kontaktovala podobně zaměřené norské organizace a dále rozvíjela spolupráci.

Projekt “Studijní cesta do Norska” podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

osf_praha_cz.png

Více informací o projektu Ratolesti Brno s názvem Příležitost pro ženy na ubytovnách zde:

Příležitost pro matky na ubytovnách

Další informace k programu Dejme (že)nám šanci, v rámci kterého byl projekt realizován najdete zde:

http://www.dejmezenamsanci.cz/dejme-zenam-sanci-a-norske-fondy/

Děkujeme za podporu: