Ratolest Brno

Ratolest Brno dává dětem šanci žít ve funkčních rodinách a pomáhá mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny problémů i jejich následky.

Co děláme?

Zdarma poskytujeme široký vějíř sociálních služeb dětem a mládeži, kteří mají jedno společné - na své životní cestě se potýkají s komplikovanými životními situacemi.

Dětem a mladým lidem pomáháme odborně řešit potíže v rodině, ve škole, ve vztazích s vrstevníky i jejich okolím. Působíme na ně preventivně v oblasti drog, sexu, šikany a kriminality. Učíme je, jak smysluplně trávit volný čas. Usilujeme o to, aby se dokázali lépe začlenit do společnosti.

Ratolest Brno v číslech

  • více než 500 dětí a mladých lidí ročně využije našich služeb
  • 27 odborníků – sociálních pracovníků, psychologů a pedagogů pracuje v Ratolesti Brno
  • 21 let zkušeností v sociální práci s dětmi a mládeží

Naše poslání

Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

Cílové skupiny

  • děti a mládež nacházející se v nepříznivé sociální situaci a jejich rodiny
  • dobrovolníci a zájemci o dobrovolnictví
  • neziskové organizace, které pracují nebo mají zájem o spolupráci s dobrovolníky

Principy

Rovnost – sdružení poskytuje své služby všem z dané cílové skupiny bez ohledu na rozdíly pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

Důvěrnost - veškeré osobní a citlivé údaje o klientovi získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu, případně bez jeho vědomí, jestliže je zařízení povinno je poskytnout.

Otevřenost – klienti mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám – nabídce, problémům. 

Respekt  - pracovníci respektují volbu klienta při řešení jeho problémové situace.

Naše práce

  • nízkoprahové kluby pro děti a mládež
  • preventivní programy pro děti a mládež
  • sociálně aktivizační program pro rodiny
  • dobrovolnické centrum

Stanovy občanského sdružení Ratolest Brno jsou ke stažení zde.