Home » Naše práce » Dobrovolníci »

Dobrovolnické centrum

O co jde

V Dobrovolnickém centru poskytujeme služby zájemcům o dobrovolnictví v Brně a okolí a propojujeme je s organizacemi, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností. Naše Dobrovolnické centrum se zaměřuje na pomoc v sociálních službách - ohroženým dětem, seniorům či osobám se zdravotním postižením.

O dobrovolníky se stará koordinátor, který pro ně zajišťuje odborná školení, poradenství, právní servis a pojištění. Dobrovolnické centrum je akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

DC ve zkratce

 • aktuálně přes 50 aktivně zapojených dobrovolníků a dobrovolnic, jejich počet se mění každý den
 • 69 zájemců o dobrovolnictví za uplynulý rok, se kterými proběhla osobní schůzka
 • 14 spolupracujících organizací, se kterými intenzivně spolupracujeme a 3 terénní programy, ve kterých dobrovolníci působí přímo u klientů doma
 • 43 nově proškolených dobrovolníků a 4 velká školení za uplynulý rok 2015
 • každé 2 měsíce supervize - podporující setkání pro dobrovolníky

Co nabízíme

Dobrovolníkům

 • informace a poradenství pro zájemce o dobrovolnictví
 • zprostředkování nabídek dobrovolnické činnosti v oblasti sociálních služeb
 • profesionální zázemí pro dobrovolníky (informační a právní servis, pojištění, školení a kurzy, odborná podpora při vlastním dobrovolnickém působení)
 • individuální schůzky s koordinátorem i skupinová setkání dobrovolníků

Organizacím

 • konzultační servis při zavádění či změně systému práce s dobrovolníky
 • vysílání akreditovaných dobrovolníků dle platné legislativy (proškolení dobrovolníků, vyřízení potřebné administrativy včetně pojištění za škodu na majetku či zdraví aj.)
 • metodické vedení týkající se managementu dobrovolníků ve vaší organizaci
 • kurzy managementu dobrovolnictví pro koordinátory dobrovolníků (po domluvě) 

Školám a veřejnosti

 • propagace dobrovolnictví mezi širokou veřejností - osvětové besedy a přednášky

Partneři

Dobrovolnické centrum Ratolesti Brno je provozováno za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky a statutárního města Brna.

Loga partnerů ZDE

Napsali o nás

Liga vozíčkářů: S Ratolestí Brno spolupracujeme na získávání dobrovolníků do služeb naší organizace již druhým rokem. Oceňujeme především flexibilitu v získání dobrovolníků na konkrétní pozice v naší organizaci a možnost přizpůsobit dobrovolnický program našim aktuálním potřebám. Zaujalo nás také to, že dobrovolníci z Ratolesti prochází proškolením a mají možnost supervize a pojištění.  Spolupráci hodnotíme jako velmi přínosnou pro naše pracovníky i klienty služeb.

Mgr. Zdeněk Škaroupka, ředitel Ligy vozíčkářů

Centrum Kociánka: Centrum Kociánka spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Ratolesti od začátku roku 2014. Spolupráci hodnotíme velice kladně, jelikož Dobrovolnické centrum pro nás dobrovolníky nejen hledá, vybírá a školí, ale také nám je pomáhá motivovat a vzdělávat v oblasti sociálních služeb. Dále zajišťuje potřebnou administrativu a pojištění dobrovolníků. Dobrovolníci se podílejí na zlepšování psycho-sociálních podmínek našich uživatelů, například prostřednictvím vycházek, rozhovorů, volnočasových aktivit apod. Důležitým prvkem je zde navázání kamarádského vztahu, což významně přispívá k zkvalitňování života našich uživatelů.

Mgr. Tomáš Komárek, ředitel Centra Kociánky

Naděje, pobočka Brno: Naše organizace NADĚJE, pobočka Brno uzavřela smlouvu o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Ratolest před dvěma lety a od té doby aktivně využíváme pomoc dobrovolníků ve čtyřech pobytových službách pro seniory, které v Brně provozujeme. Práce dobrovolníků účinně napomáhá zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby, a proto ji v našich zařízeních vítáme. Dobrovolníci nám pomáhají při individuální i skupinové práci s klienty, věnují se zejména aktivizačním činnostem, zajišťují doprovody na vycházky i ostatní akce, které v domovech pořádáme. Spolupráce s Dobrovolnickým centrem Ratolest se nám velmi osvědčila, v našich domovech se prostřídalo již dost dobrovolníků, které pro nás Dobrovolnické centrum vybralo, a musíme konstatovat, že všichni z nich byli pro typ pomoci, kterou jsme potřebovali, výborně vybráni a pro dobrovolnickou práci byli opravdu kvalitně připraveni. Naši vedoucí pracovníci hodnotí pozitivně i samotnou spolupráci s koordinátory dobrovolníků, kteří na naše potřeby a požadavky dokázali vždy ochotně a pružně zareagovat. S profesionálním přístupem Dobrovolnického centra Ratolest jsme skutečně spokojeni a přejeme si nadále v navázané spolupráci pokračovat.

Ing. Jana Seberová, oblastní ředitelka, NADĚJE, pobočka Brno

DROM, romské středisko:Přijímající organizací Dobrovolnického centra Ratolest jsme od jeho počátků a rádi bychom v této spolupráci i nadále pokračovali, protože zajišťuje kontakt s dobrovolníky a nezbytnou administrativu spojenou s dobrovolnickou činností. Práce dobrovolníků v naší organizaci si velmi ceníme a je pro nás nenahraditelnou složkou poskytování sociálních služeb, kterou bychom bez DC Ratolesti Brno z kapacitních důvodů nemohli kvalitně organizovat.

Miroslav Zima, ředitel organizace DROM, romské středisko

DS Podpěrova: Do Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace (dále jen DSP), dochází za seniory dobrovolníci. Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života. Jedním z důvodů, proč jsme s dobrovolnictvím a spoluprací s DC Ratolest, o. s. v DSP začali, je skutečnost, že jsou senioři často osamělí, se svými blízkými nejsou tak v častém kontaktu, jak by potřebovali, nebo rodinu nemají. Hlavní náplní dobrovolnické služby je tedy překonat samotu uživatelů a aktivně je zapojit do života následujícími činnostmi, které jsou dobrovolníky vykonávány na neprofesionální a neplacené bázi:

 • návštěvy uživatele v bytě – individuální práce s uživatelem v roli společníka (hraní her, předčítání, povídání aj.),
 • doprovázení uživatelů při procházkách na zahradu DSP, do města,
 • individuální rozhovory s uživateli,
 • výpomoc při běžných úkonech (ve výtvarné a keramické dílně, v domácnosti uživatele),
 • pomoc při přípravě a realizaci pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit,
 • pomoc na kulturních akcích zařízení a jednorázových akcích domova.

Těmto činnostem však předchází výběr a proškolení dobrovolníků, při kterém spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ratolest, o. s. Dobrovolnickému centru patří velké díky za profesionální přístup, jak při výběru dobrovolníků, kvalitním proškolení a další spolupráci po zahájení docházky dobrovolníka do našeho zařízení. DC Ratolest, o.s. zajišťuje profesionální zázemí jak pro dobrovolníky, tak i pro koordinátory dobrovolníků. Kromě školení pro dobrovolníky zajišťuje i školení pro koordinátory dobrovolníků. Naši uživatelé byli zpočátku vůči dobrovolníkům nedůvěřiví, bylo to pro ně něco nového. Ale poté, co překonali počáteční obavy, vznikla mezi dobrovolníky a uživateli pevná pouta, blízké vztahy a nová přátelství, která jim prozářila všední dny. „Dvojičky“ se na sebe navzájem těší a rádi spolu tráví čas. Toto by nebylo možné nebýt organizace jako je Ratolest, o. s. a jejímu již výše zmíněnému profesionálnímu přístupu.

JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka DS Podpěrova                         

Helena Haičmanová, DiS, sociální pracovnice,koordinátorka dobrovolníků  

Domov Ludmila: S Dobrovolnickým centrem Ratolest spolupracujeme od roku 2012 a spolupráci považujeme za velmi přínosnou pro naši organizaci. Dobrovolníci vyplňují volný čas našich klientů -navštěvují klienty v bytech, doprovázejí je na procházky, pomáhají při společných aktivitách pořádaných Domovem. Stali se součástí života některých z klientů; zejména těch, kterým chybí jiné sociální vazby. Oceňujeme i to, že Ratolest zajišťuje administrativu spojenou s dobrovolnickou prací - dobrovolníci k nám přicházejí vyškoleni, vázáni smlouvou a připraveni na práci s klienty. Práce dobrovolníků si velmi vážíme a je pro nás důležitým prvkem při poskytování sociálních služeb klientům.

Jarmila Grossová, ředitelka Domovu Ludmila

Mgr. Monika Žewucká, sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků

Aktuality

5. 10. 2016

Dobrodružně za dobrovolnictvím

Ve čtvrtek 13. října od 14 do 18 hodin vás zveme do Dobrovolnického centra Ratolesti Brno na akci Dobrodružně za dobrovolnictvím. Jedná se o den otevřených dveří v sedmi brněnských neziskových organizacích, které zapojují dobrovolníky a dobrovolnice do svých činností.

Pokračování »

3. 10. 2016

Hledají se dobrovolníci pro Sociálně aktivizační program

Sociálně aktivizační program pro rodiny s dětmi hledá dobrovolníky do svého týmu. Studujete učitelství, sociální pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii atd. a chcete získat zkušenosti v oboru? Staňte se dobrovolníky v Sociálně aktivizačním programu (SAP) Ratolesti Brno. Dobrovolník v Sociálně aktivizačním programu pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí z málo podnětného prostředí.

Pokračování »

Kontakt

Dobrovolnické centrum Ratolesti Brno
Veronika Mikulčická
koordinátorka centra
třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno
​(vchod z ulice Koliště 13)
+420 545 243 839
+420 774 281 831
veronika.mikulcicka@ratolest.cz