V Hustopečích otevírá Centrum pro ohroženou rodinu

K 6. 11. začalo v Hustopečích oficiálně fungovat detašované pracoviště Centra pro ohroženou rodinu. Centrum pro ohroženou rodinu (dále COR) prostřednictvím práce sociální pracovnice pomáhá rodinám v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte z domova do náhradní péče. 

Služby COR jsou určeny pro všechny lidi žijící v Hustopečích nebo přilehlých obcích spadajících do správního obvodu ORP Hustopeče. COR pracuje zejména s těmi rodinami, ve kterých se rodiče potýkají s více problémy najednou, nejčastěji v oblastech výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatku financí či nevyhovující bytové situace a v důsledku těchto problémů je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo.

Principy COR jsou:

  • bezplatnost
  • rovný přístup
  • dobrovolnost
  • podpora vlastní aktivity
  • důvěrnost.

Kdo se může na COR obracet? Rodiny nacházející se dlouhodobě v obtížné životní situaci, rodiny, které potřebují poradit s péčí a výchovou dětí nebo rodiny, nad nimiž je vykonáván dohled pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Pobočka nabízí služby jako je poradenství, doprovod při jednání s institucemi, nácvik dovedností (např. v oblasti vztahů a komunikace) a každodenních životních situací, navázání na další odborníky, rozvojové aktivity pro rodiče a děti atd. Tyto služby jsou poskytovány zejména terénně, tj. pracovnice pobočky navštěvuje klienty doma, doprovází je na úřady atd. V menší míře jsou služby poskytovány i ambulantně na pobočce na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče.

Kontaktní informace pobočky:
RATOLEST BRNO, z.s. – Centrum pro ohroženou rodinu, pobočka Hustopeče
sociální pracovnice Mgr. Jana Schäferová

M: +420 773 426 376, E: cor@ratolest.cz
Hybešova 1417/5, 693 01  Hustopeče
www.ratolest.cz/centrum-pro-ohrozenou-rodinu


Projekt „Zůstat spolu – sociálně aktivizační služby v MAS Hustopečsko“, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009 byl finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu EU, z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost. 

Výsledek obrázku pro orp hustopeče znak
Provoz pobočky byl finančně podpořen také obcí s rozšířenou působnosti Hustopeče.

Na zařízení pobočky byly použity finance z projektu „Klíč k dětem“ od Nadačního fondu Tesco.

Děkujeme za podporu:
zpět