Centrum prevence a resocializace

Preventivní, probační a resocializační programy Centra prevence a resocializace jsou určeny dětem a mladým lidem od 9 do 30 let, kteří se pohybují na hraně zákona, spáchali trestný čin, nebo se vrací z výkonu trestu odnětí svobody.

S klienty spolupracujeme na uvědomění si důsledků jejich činů a na jejich schopnostech dovedně zvládat každodenní život ve společnosti, čímž se snižuje riziko opakování jejich trestné činnosti. Dlouhodobě spolupracujeme s Probační a mediační službou a kurátory pro mládež. Účast v programech může být klientům nařízena také soudem jako alternativní forma trestu.

Nabízíme:

 • individuální rozhovory klienta s psychologem, sociálním pracovníkem,
 • skupinová setkání klientů a rozvoj sociálních dovedností,
 • sociálně právní poradenství a doprovázení vedené sociálním pracovníkem,
 • spolupráci s rodiči a blízkým okolím klienta při řešení náročných situací.

Centrum prevence a resocializace realizuje tyto programy: ARISTOTELES, ZMĚNIT SMĚR a Z KRUHU VEN.

 


 

ARISTOTELES

Program Aristoteles je preventivním programem pro nezletilé od 9 do 15 let, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Posláním programu je působit preventivně proti rozvoji sociálně patologických jevů. Je realizován třikrát ročně. Délka jednoho běhu je cca 3–4 měsíce. Program se skládá z celkem 9 skupinových setkání, 3 individuálních setkání a 3 setkání rodinných. Kapacita programu je přibližně 12–18 klientů ročně.

Cíle programu:

 • snížit riziko rozvoje sociálně patologických jevů,
 • rozšířit povědomí o etickém a morálním jednání,
 • posílit schopnosti přijímat společenská pravidla,
 • posílit převzetí odpovědnosti za své chování.

Program „Aristoteles“ je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.
V roce 2019 byl program podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.

 


 

ZMĚNIT SMĚR

Probační program Změnit směr je podpůrným programem pro mladistvé (15–18 let), kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Funguje stabilně od roku 2008 a je nejdéle trvajícím probačním programem v Jihomoravském kraji. Je realizován dvakrát ročně, délka jednoho běhu je cca 3–4 měsíce. Program Změnit směr se skládá z 8 individuálních setkání, 9 skupinových setkání a výjezdu mimo Brno. Kapacita programu je 30 klientů ročně.

Cíle programu:

 • snížit riziko opakování trestné činnosti,
 • stabilizovat sebehodnocení klienta,
 • rozvíjet sociální a komunikační dovednosti,
 • rozvíjet schopnosti klienta aktivně trávit volný čas,
 • snížit napětí a míru frustrace.

Probační program „Změnit směr“ je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky, statutárního města Brna a městské části Brno – Královo Pole.

 


 

Z KRUHU VEN

Program Z Kruhu ven je preventivním a resocializačním programem pro mladistvé a mladé dospělé (15–30 let), kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Reaguje na potřebu dlouhodobé individuální práce s lidmi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, dostali se do konfliktu se zákonem a mají zájem komplexně řešit vlastní životní situaci. Je vhodný rovněž pro osoby po návratu z výkonu trestu.

Program Z kruhu ven je dlouhodobý individuální program, který probíhá v rozmezí 6–15 měsíců v rozsahu 50 hodin. Zájemci o program se hlásí a do programu nastupují průběžně. 
Více k průběhu.

Cíle programu:

 • zamezit opakování trestné činnosti,
 • zlepšit sociální fungování klientů a postavení na trhu práce,
 • podpořit je při znovuzapojení do společnosti.

Program „Z kruhu ven“ je spolufinancován Evropskou unií.


PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

 • Důvěrnost – veškeré osobní a citlivé údaje o klientovi získané v rámci poskytování programů jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu, případně bez jeho vědomí.
 • Dobrovolnost – programy jsou poskytovány klientům na základě jejich svobodné vůle.
 • Profesionalita/kvalita  – programy jsou vedeny profesionály v co nejvyšší kvalitě,  vycházející z platných právních norem, standardů a akreditací.
 • Aktivizace – motivujeme klienty k odpovědnému a samostatnému sociálnímu fungování a přebírání zodpovědnosti za svůj život.
 • Individualizace – poskytované programy jsou realizovány v zájmu klientů a vychází z jejich individuálně určených potřeb.
 • Otevřenost – klienti mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám, mají možnost vznášet kritiku, otázky, návrhy na zlepšení apod.
 • Respekt/rovnost – pracovníci respektují volbu klienta při řešení jeho problémové situace s ohledem na zachování lidské důstojnosti. Programy nabízíme všem z dané cílové skupiny bez ohledu na rozdíly pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

 

Partneři

Realizované programy  v Centru prevence a resocializace  jsou finančně podpořeny z prostředků Evropské unie – Operačního programu zaměstnanost, Ministerstva spravedlnosti a magistrátu města Brna.

MOŽNOSTI PRAXE A STÁŽE

Statistiky

Statistiky Centra prevence a resocializace naleznete ve výročních zprávách.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Děkujeme za podporu:
zpět