Obecné podmínky

Obecné podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Ratolest Brno, z.s. zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu se zákony. Níže naleznete informace o osobních údajích, které Ratolest Brno, z.s. zpracovává, a jak s nimi nakládá.

Ratolest Brno, z.s. je nestátní nezisková organizace, která působí v Brně od roku 1995. Její sídlo naleznete na adrese: tř. Kpt. Jaroše 7b, Brno 602 00. Ratolest Brno, z.s. zpracovává osobní údaje na základě součinnosti s druhou stranou (na základě obchodních transakcí, při vstupu do právního aktu s organizací, na základě dílčí spolupráce, partnerství s dalšími subjekty aj.).

Osobní údaje a účely zpracování

Ratolest Brno, z.s. Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech (například při poskytnutí daru, v rámci různých kampaní a akcí, na základě smluvně ošetřených aktů – partnerství aj.). Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete, můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s podporou Ratolesti Brno a fundraisingem, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislosti, včetně darování, přihlášení se k odběru informací, vstupu do právního aktu s organizací aj. Dále zaznamenáváme v jakém kontextu a souvislosti nám byly údaje předány.

Organizace má vytvořen vnitřní předpis, který podrobně mapuje nakládání s osobními údaji, systém zpracování osobních údajů, cestu používání databází a odpovědné osoby, které mají k osobním údajům přístup.

Sdílení údajů s třetími osobami

Ratolest Brno, z.s. neposkytuje osobní údaje, které zpracovává, třetí osobě s výjimkou toho, kdy by mohlo dojít k porušení zákonných povinností ze strany Ratolesti Brno.

Dotazy a oprava osobních údajů

Dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů můžete zasílat na e-mail ratolest@ratolest.cz. Na stejném kontaktu můžete také požádat o opravu nebo úpravu Vašich osobních údajů. Tento e-mailový kontakt slouží také k zasílání žádosti o vymazání z databáze, kterou zpracováváme a je nutné ji podložit prokázáním totožnosti (výjimku tvoří pouze případy, ve kterých zákon výlučně zakazuje odstraňovat osobní údaje z principu věci – tj. právní vztahy a úkony s nimi spojené, nebo povinnosti, kterými jsme vázáni vůči donátorům, kteří dotují naši činnost).

Osobní údaje klientů v programech Ratolesti Brno

Osobní údaje o klientech naší organizace zpracováváme dle vnitřních metodik jednotlivých programů. Tyto metodiky definují to, jak se osobní údaje o klientech zpracovávají, kde jsou archivovány a vedeny, kdo k nim má přístup, ale i další postupy, které souvisí např. s předáváním informací o klientech třetí straně.

Cookies

Pro Vaše jednodušší zapojení se do dění v naší organizaci, obsahují naše stránky také odkazy směřující na jiné poskytovatele – sociální sítě, jako jsou Facebook a Youtube. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Ratolest Brno nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Doba zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme obecně po dobu deseti let (pokud není zákonem stanoveno jinak) od jejich poskytnutí nebo od ukončení akce, pro kterou jste nám osobní údaje poskytli. Kontaktní adresu pro zasílání newsletterů a novinek z organizace zpracováváme až do Vašeho odhlášení. Odhlášení zasílání novinek je možné učinit kdykoli na e-mail: pr@ratolest.cz.

Zabezpečení osobních údajů

Ratolest Brno přijalo dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

 

Děkujeme za podporu:
zpět