RODINA JE ZÁKLAD – CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007809

Projekt je určen nemotivovaným zákonným zástupcům, jejichž děti jsou ohrožené, dle § 6 zákona o sociálně právní ochraně dětí č 359/1999 a hrozí jejich umístění mimo rodinu. Cílem projektu je, prostřednictvím  programu v režimu SPOD, zvýšit kompetence rodičů a kvalitu života dětí tak, aby jejich odejmutí nehrozilo. Aktivity projektu zahrnují přímou práci s klienty, odborné vedení projektového týmu, koordinovanou spolupráci s OSPOD, zejména z okrajových částí města Brna a evaluaci dopadu aktivit.

Hlavním cílem projektu je:

Do prosince 2020 stabilizovat situaci nejméně 30 rodin s dětmi, spadajících pod agendu OSPOD podle § 6 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999. Tzn.:

  •  že rodiny aktivně pracují na zlepšení krizové situace (komunikují se sociální službou, školou, institucemi) a došlo k naplňování cílů IPOD
  • dojde k zmírnění výchovného opatření (od ústavní výchovy k soudnímu dohledu, od soudního dohledu, ke zrušení soudního dohledu) a dítě se navrátí do rodiny nebo rodina není v evidenci OSPOD

Dílčí cíle projektu jsou:

Zapojení celkem 55 rodin (úspěšný průchod projektem 54% = 30 rodin > 40 hodin podpory) Vyskytnou se překážky k intenzivní, pravidelné práci s dítětem a rodinou ale přesto dojde k posunu v prevenci odebrání dítěte, či k podpoře návratu dětí do rodiny (KA 1, 2, 3)

Konkrétně posílení kompetencí při naplnění potřeb dítěte:

  • vývojové potřeby dítěte: zdraví, učení se, emoční vývoj a chování, rodinné a sociální vztahy, identita, sociální prezentace, samostatnost a sebeobsluha
  • rodičovské kapacity: základní péče, zajištění bezpečí a ochrany, citová vřelost, stimulace a podněty, vedení a hranice, stabilita
  • rodina a prostředí: rodinná historie a fungování rodiny, širší rodina, sociální začlenění rodiny, komunitní zdroje, bydlení, zaměstnání,  ekonomický provoz rodiny, jednání s institucemi

Kontaktní osoba:  Bc. Petr Porteš, petr.portes@ratolest.cz,  + 420 775 468 129

Datum realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021

Děkujeme za podporu:
zpět