SPOLUPRÁCE NZDM A VÝCHOVNÝCH ÚSTAVŮ – CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003828

Projekt řeší situaci odchodu mladých lidí z výchovných ústavů a jejich podporu po návratu domů. Pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a výchovných ústavů budou pilotně spolupracovat a zpracují metodický postup návazné péče. Vytvoření metodiky budou předcházet kulaté stoly, výjezdy za dobrou praxí do zahraničí a zahraničních odborníků do ČR. Metodický postup bude představen na konferenci a následně distribuován do výchovných ústavů a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v ČR.

Cílem projektu je zajistit fungující návaznou síť služeb, která bude mladé lidi po opuštění ústavní výchovy podporovat v úspěšném začlenění do společnosti.

Dílčí cíle projektu:

Pilotně navázat, vyjednat a realizovat spolupráci NZDM a VÚ – KA 1, KA 2

Aplikovat dobrou praxi ze zahraničí a tím zefektivnit spolupráci NZDM a VÚ- KA 3, KA 4

Zvýšit povědomí odborné veřejnosti (NZDM, OSPOD, VÚ) o funkčním systému návazné péče pro mladé lidi opouštějící VÚ prostřednictvím vzniklého metodického postupu a následně tento model implementovat do širší praxe – KA 5, KA 6

Kontaktní osoba:  Bc. Petr Porteš, petr.portes@ratolest.cz,  + 420 775 468 129

Datum realizace: 1.7. 2017 – 30.6. 2019

Děkujeme za podporu:
zpět