Z KRUHU VEN – CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006276

Projekt je určen mladým lidem, kteří překročili hranice zákona nebo k tomu svým chováním směřují.

Cílem je prostřednictvím celoročně dostupného, individuálního programu snižovat riziko opakování trestné činnosti, zvyšovat uplatnitelnost na trhu práce a zamezit rozvoji soc. vyloučení. Aktivity projektu zahrnují individuální setkávání, která budou doplněna o skupinovou formu práce a online podporu. Celý projekt bude evaluován s cílem zjistit, jak tyto aktivity ovlivňují recidivu trestné činnosti.

Hlavním cílem projektu je snížení rizika opakování trestné činnosti mladistvých a mladých dospělých, zlepšení jejich sociálního fungování a jejich šancí na zapojení do společnosti.

Dílčí cíle projektu jsou:

  • vytvořit chybějící nástroj práce s CS a působit preventivně proti rozvoji dalších soc. patologických jevů, které jsou s protiprávním chováním spojené
  • zvyšovat informovanost cílové skupiny v oblasti zaměstnanosti a dluhové problematiky
  • podporovat motivaci cílové skupiny k dokončení programu a zvyšovat tak její úspěšnost v programu
  • odborně vést projektový tým s důrazem na zvyšování kvality programu a dopadem na klienty
  • zhodnotit program ve vztahu k pravděpodobnosti recidivy a sociálního vyloučení, pilotně ověřit nové způsoby práce (FB, edukační skupiny)

Kontaktní osoba:  Bc. Petr Porteš, petr.portes@ratolest.cz,  + 420 775 468 129

Datum realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

zpět
Soubor 1
Soubor 2
Děkujeme za podporu:
zpět