ZŮSTAT SPOLU – CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009868

Projekt je určen rodinám s dětmi v MAS Hustopečsko, které se  nacházejí v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte, jsou vedeny v evidenci OSPOD, hrozí odebrání dítěte, nebo již dítě odebráno bylo.

Hlavním cílem projektu je:

pomocí celoroční terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi stabilizovat situaci 20 rodin. Rodiny poté budou schopny samostatně vytvářet podmínky, díky kterým děti vyrůstají se svými rodiči v bezpečném a podnětném prostředí.

Konkrétně posílení kompetencí při naplnění potřeb dítěte:

  • vývojové potřeby dítěte: zdraví, učení se, emoční vývoj a chování, rodinné a sociální vztahy, identita, sociální prezentace, samostatnost a sebeobsluha
  • rodičovské kapacity: základní péče, zajištění bezpečí a ochrany, citová vřelost, stimulace a podněty, vedení a hranice, stabilita
  • rodina a prostředí: rodinná historie a fungování rodiny, širší rodina, sociální začlenění rodiny, komunitní zdroje, bydlení, zaměstnání,  ekonomický provoz rodiny, jednání s institucemi

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Gheza, zuzana.gheza@ratolest.cz,  + 420 773 826 839

Datum realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Děkujeme za podporu:
zpět