Praxe v Nízkoprahovém klubu Pavlač

Kontakt

Mgr. Veronika Tišnovská
Vranovská 4, 614 00 Brno
veronika.tisnovska@ratolest.cz
tel.:  +420 603 506 510

Cílová skupina: Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let (v odůvodněných případech od 3 let), kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Brně a jejich život je tímto přímo ovlivněn. Nízkoprahový klub Pavlač pro děti navštěvují děti ve věku od 6 od 10 let, Nízkoprahový klub Pavlač pro mládež je určený mladým lidem od 11 od 18 let.

Kapacita:  Maximálně 2 praktikanti za semestr na dlouhodobou praxi, počet studentů na krátkodobou praxi závisí na aktuálních potřebách zařízení.

Podmínky programu: Praktikant/ka projde individuálním pohovorem o motivaci k účasti v programu, cílech programu a oboustranných očekáváních. Vedoucí praktikantů si vyhrazuje právo přijmout praktikanta/ku na zkušební dobu (zkušební doba se určí individuálně na prvním setkání dle délky praxe), po které má právo praktikanta/ku do programu nepřijmout z důvodu nezpůsobilosti pro práci s klienty.  U krátkodobých praxí (méně než 40 hodin) zkušební doba není. Zkušební doba se započítává do doby praxe.

Náplň práce praktikanta:

  • praktikant je seznámen s programem, je mu umožněno nahlédnout do všech dokumentů a materiálů (např. manuály programu a evidenční program), které nespadají mezi důvěrné,
  • praktikant je přítomen na klubu (s mladšími nebo staršími dětmi, možno střídat), vypomáhá při organizaci a průběhu volnočasových a vzdělávacích aktivit,
  • podle rozhodnutí vedoucího praxe může být přítomen i na náslechu u individuálních rozhovorů nebo při uzavírání a revizi Dohod o spolupráci (vždy je brán ohled na zájmy a práva klienta!),
  • pravidelnou účastí na intervizních setkáních s vedoucím praxe – povinné!
  • příležitostná administrativní výpomoc, pochůzky, příprava programu pro klienty, studium odborné literatury,
  • v případě zájmu ze strany praktikanta, je mu umožněna návštěva ostatních zařízení na základě domluvy s vedoucími jednotlivých programů,
  • praktikant nesmí být s klientem o samotě bez dohledu odborného pracovníka.
Děkujeme za podporu:
zpět