Praxe v Sociálně aktivizačním programu pro rodiny

Kontakt:

Mgr. Zuzana Vopálková
RATOLEST BRNO, zapsaný spolek
třída Kpt. Jaroše 7b602 00 Brno

zuzana.vopalkova@ratolest.cz
tel.: +420 775 933 267

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi nacházejí se v  obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo. Jedná se o rodiny z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče, Slavkov u Brna a Židlochovice.

Krátkodobé praxe

Studenty na krátkodobou praxi přijímáme spíše výjimečně, v závislosti na aktuálních potřebách zařízení. Maximální délka krátkodobé praxe je týden.

Náplň práce praktikanta

 • praktikant je seznámen s programem, je mu umožněno nahlédnout do všech dokumentů a materiálů (např. manuály programu a evidenční program), které nespadají mezi důvěrné,
 • administrativní výpomoc,
 • pomoc při organizaci volnočasových, vzdělávacích a výjezdových akcí pro klienty programu,
 • pomoc při propagaci programu.

Dlouhodobé praxe

Kapacita a délka

Délka dlouhodobé praxe je minimálně 80 hodin a maximálně 160 hodin. Kapacita programu – přibližně 4 praktikanti/rok.

Možnost nástupu na dlouhodobou praxi:

 • podzimní semestr: září – říjen,
 • na praxi je třeba nahlásit se nejpozději do půlky září,
 • umožňujeme a vítáme, když praktikant zůstane na podzimní i jarní semestr, nové praktikanty v jarním semestru zpravidla nenabíráme.

Možnost praxe pro zahraniční studenty:

Dlouhodobé praxe jsme schopni zajistit pouze pro praktikanty z České a Slovenské republiky. Krátkodobé praxe (v rámci hodin, maximálně 1–2 dny) zaměřené pouze na seznámení s chodem programu jsou možné i pro zahraniční studenty. Tyto stáže by byly vedeny v angličtině.

Podmínky pro přijetí praktikanta:

 • věk praktikanta 18–30 let,
 • přihlášení na praxi nejpozději do půlky září,
 • úspěšné absolvování motivačního pohovoru s pracovníky programu,
 • absolvování tzv. Teoretického úvodu pro dobrovolníky a praktikanty (2 hod.) a absolvování třídenního mimobrněnského přípravného kurzu pro dobrovolníky a praktikanty (obě akce v říjnu).
 • vedoucí praktikantů si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s praktikantem po absolvovaném přípravném kurzu, a to v případě jeho nezpůsobilosti pracovat s danou cílovou skupinou (např. velmi malá nebo žádná motivovanost, nedostatek empatie, rasistické nebo nacionalistické názory a postoje, výrazná osobnostní nezralost, psychiatrické onemocnění apod.). Absolvování motivačního pohovoru, Teoretického úvodu a třídenního přípravného kurzu se započítává do praxe.

Náplň práce praktikanta:

Vyškolený a metodicky vedený praktikant se zpravidla věnuje pravidelně a dlouhodobě (nejlépe minimálně dva semestry po sobě) jednomu konkrétnímu dítěti či dospívajícímu, s nímž tráví jeho volný čas – 1x týdně 2 hodiny. Během doby pravidelného setkávání dvojice vzniká mezi praktikantem a dítětem přirozený a podpůrný přátelský vztah. Dvojice se na společných setkáních věnuje aktivitám, které jsou dítěti prospěšné a pro oba zajímavé a podnětné.

Příklady aktivit:

 • doprovod a podpora při vyřizování záležitostí, které dítě nezvládá (hledání brigády, pomoc při výběru školy, vyřízení průkazky do knihovny apod.)
 • pomoc při zvládání nových sociálních dovedností – naučit dítě jezdit MHD, orientovat se v jízdních řádech, orientace na internetu apod.)
 • sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity, které rozvíjejí znalosti, schopnosti a dovednosti dítěte
 • účast na společných vzdělávacích a volnočasových akcích s dalšími praktikanty, dobrovolníky a klienty, případně vícedenní výjezdy, pomoc při přípravě programu a organizace akcí
 • návštěvy dítěte v zařízeních (Středisko výchovné péče, Krizové centrum, Klokánek apod.), pokud je tam dítě umístěno

Náplň trávení času s dítětem konzultuje praktikant se svým metodickým vedoucím, který je klíčovým sociálním pracovníkem klienta – dítěte. To vše se děje především s ohledem na osobní cíle dítěte, které jsou součástí jeho individuálního plánu.

Další aktivity, které jsou součástí praxe:

 • účast na skupinových supervizích dobrovolníků/praktikantů – povinná 1x měsíčně
 • účast na intervizích dobrovolníků s pracovníky programu – 4x ročně
 • individuální metodické schůzky s vedoucím praxe – povinné
 • možnost občasné administrativní výpomoci
 • příležitostná pomoc při propagaci programu
 • pomoc při organizaci volnočasových, vzdělávacích a výjezdových akcí pro klienty programu
 • v případě zájmu ze strany praktikanta, je mu umožněna návštěva ostatních programů (na základě domluvy s vedoucími jednotlivých programů)
 • v případě zájmu ze strany praktikanta, je mu umožněna stáž na oddělení PR a fundraisingu – dle časových možností pracovníků oddělení.

Praktikantům nelze zaručit, že jim bude bezprostředně po nástupu na praxi přiděleno konkrétní dítě. Přidělení dítěte závisí na mnoha okolnostech – momentální naplněnost kapacity programu, přísun nových klientů, konkrétní potřeby a zakázky klientů (ne každé dítě potřebuje dobrovolníka), požadavky ze strany praktikanta (respektujeme jeho volbu výběru pohlaví a věku dítěte, ale právě takové dítě nemusí být v danou dobu „volné“).

V případě, že praktikant na přidělení dítěte čeká, zapojuje se v rámci praxe do všech výše uvedených činností, které jsou nezbytnou součástí praxe.  Dále očekáváme jeho aktivní přístup např. při přípravě a realizování volnočasových aktivit pro klienty, účast na propagačních akcích apod.

Děkujeme za podporu:
zpět