Principy naší práce

  • Důvěrnost – veškeré osobní a citlivé údaje o klientovi získané v rámci poskytování programů jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu, případně bez jeho vědomí.
  • Dobrovolnost – programy jsou poskytovány klientům na základě jejich svobodné vůle.
  • Profesionalita/Kvalita  – programy jsou vedeny profesionály v co nejvyšší kvalitě,  vycházející z platných právních norem, standardů a akreditací.
  • Aktivizace – snažíme se motivovat klienty k odpovědnému a samostatnému sociálnímu fungování a přebírání zodpovědnosti za svůj život.
  • Individualizace – poskytované programy jsou realizovány v zájmu klientů a vychází z jejich individuálně určených potřeb.
  • Otevřenost – klienti mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám, mají možnost vznášet kritiku, otázky, návrhy na zlepšení apod.
  • Respekt/rovnost – pracovníci respektují volbu klienta při řešení jeho problémové situace s ohledem na zachování lidské důstojnosti. Programy nabízíme všem z dané cílové skupiny bez ohledu na rozdíly pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.
Děkujeme za podporu:
zpět