Reference spolupracujících organizací a dobrovolníků

Liga vozíčkářů:  Oceňujeme především flexibilitu v získání dobrovolníků na konkrétní pozice v naší organizaci a možnost přizpůsobit dobrovolnický program našim aktuálním potřebám. Zaujalo nás také to, že dobrovolníci z Ratolesti prochází proškolením a mají možnost supervize a pojištění.  Spolupráci hodnotíme jako velmi přínosnou pro naše pracovníky i klienty služeb.

Mgr. Zdeněk Škaroupka, ředitel Ligy vozíčkářů

Centrum Kociánka:  Spolupráci hodnotíme velice kladně, jelikož Dobrovolnické centrum pro nás dobrovolníky nejen hledá, vybírá a školí, ale také nám je pomáhá motivovat a vzdělávat v oblasti sociálních služeb. Dále zajišťuje potřebnou administrativu a pojištění dobrovolníků. Dobrovolníci se podílejí na zlepšování psycho-sociálních podmínek našich uživatelů, například prostřednictvím vycházek, rozhovorů, volnočasových aktivit apod. Důležitým prvkem je zde navázání kamarádského vztahu, což významně přispívá ke zkvalitňování života našich uživatelů.

Mgr. Tomáš Komárek, ředitel Centra Kociánky

Naděje, pobočka Brno: Práce dobrovolníků účinně napomáhá zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby, a proto ji v našich zařízeních vítáme. Dobrovolníci nám pomáhají při individuální i skupinové práci s klienty, věnují se zejména aktivizačním činnostem, zajišťují doprovody na vycházky i ostatní akce, které v domovech pořádáme. Spolupráce s Dobrovolnickým centrem Ratolest se nám velmi osvědčila, v našich domovech se prostřídalo již dost dobrovolníků, které pro nás Dobrovolnické centrum vybralo, a musíme konstatovat, že všichni z nich byli pro typ pomoci, kterou jsme potřebovali, výborně vybráni a pro dobrovolnickou práci byli opravdu kvalitně připraveni. Naši vedoucí pracovníci hodnotí pozitivně i samotnou spolupráci s koordinátory dobrovolníků, kteří na naše potřeby a požadavky dokázali vždy ochotně a pružně zareagovat. S profesionálním přístupem Dobrovolnického centra Ratolest jsme skutečně spokojeni a přejeme si nadále v navázané spolupráci pokračovat.

Ing. Jana Seberová, oblastní ředitelka, NADĚJE, pobočka Brno

DROM, romské středisko: Práce dobrovolníků v naší organizaci si velmi ceníme a je pro nás nenahraditelnou složkou poskytování sociálních služeb, kterou bychom bez DC Ratolesti Brno z kapacitních důvodů nemohli kvalitně organizovat.

Miroslav Zima, ředitel organizace DROM, romské středisko

DS Podpěrova:  Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života. Jedním z důvodů, proč jsme s dobrovolnictvím a spoluprací s DC Ratolest, o. s. v DSP začali, je skutečnost, že jsou senioři často osamělí, se svými blízkými nejsou tak v častém kontaktu, jak by potřebovali, nebo rodinu nemají. Hlavní náplní dobrovolnické služby je tedy překonat samotu uživatelů a aktivně je zapojit do života následujícími činnostmi, které jsou dobrovolníky vykonávány na neprofesionální a neplacené bázi:

  • návštěvy uživatele v bytě – individuální práce s uživatelem v roli společníka (hraní her, předčítání, povídání aj.),
  • doprovázení uživatelů při procházkách na zahradu DSP, do města,
  • individuální rozhovory s uživateli,
  • výpomoc při běžných úkonech (ve výtvarné a keramické dílně, v domácnosti uživatele),
  • pomoc při přípravě a realizaci pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit,
  • pomoc na kulturních akcích zařízení a jednorázových akcích domova.

Těmto činnostem však předchází výběr a proškolení dobrovolníků, při kterém spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ratolest, o. s. Dobrovolnickému centru patří velké díky za profesionální přístup, jak při výběru dobrovolníků, kvalitním proškolení a další spolupráci po zahájení docházky dobrovolníka do našeho zařízení. DC Ratolest, o.s. zajišťuje profesionální zázemí jak pro dobrovolníky, tak i pro koordinátory dobrovolníků. Kromě školení pro dobrovolníky zajišťuje i školení pro koordinátory dobrovolníků. Naši uživatelé byli zpočátku vůči dobrovolníkům nedůvěřiví, bylo to pro ně něco nového. Ale poté, co překonali počáteční obavy, vznikla mezi dobrovolníky a uživateli pevná pouta, blízké vztahy a nová přátelství, která jim prozářila všední dny. „Dvojičky“ se na sebe navzájem těší a rádi spolu tráví čas. Toto by nebylo možné nebýt organizace, jako je Ratolest, o. s. a jejímu již výše zmíněnému profesionálnímu přístupu.

JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka DS Podpěrova                         

Helena Haičmanová, DiS, sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků  

Domov Ludmila: Dobrovolníci vyplňují volný čas našich klientů -navštěvují klienty v bytech, doprovázejí je na procházky, pomáhají při společných aktivitách pořádaných Domovem. Stali se součástí života některých z klientů; zejména těch, kterým chybí jiné sociální vazby. Oceňujeme i to, že Ratolest zajišťuje administrativu spojenou s dobrovolnickou prací – dobrovolníci k nám přicházejí vyškoleni, vázáni smlouvou a připraveni na práci s klienty. Práce dobrovolníků si velmi vážíme a je pro nás důležitým prvkem při poskytování sociálních služeb klientům.

Jarmila Grossová, ředitelka Domovu Ludmila

Mgr. Monika Žewucká, sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků

“Dobrovolníkovi se naskytne příležitost vidět život z jiného úhlu pohledu o to reálněji, když pomáhá z přesvědčení, že je to správné.”

“Nová zkušenost se sebou a se světem kolem.”

“Dobrovolnictví v aktivitě, která vás naplňuje, přináší uspokojení z dobře vykonané práce,nezapomenutelné zkušenosti, které Vás  mohou v osobním i profesním životě posunout na zcela jinou úroveň. To se mi podařilo, A co Vám? Zkuste to taky, je to návykové ;-)”

Děkujeme za podporu:
zpět