Sociálně aktivizační program

Sociálně aktivizační program je určen rodinám v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte z domova do náhradní péče. Rodiče se často potýkají s více problémy najednou, nejčastěji v oblastech výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatku financí či nevyhovující bytové situace.

V našem programu rodiny podporujeme a doprovázíme ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí. Úzce spolupracujeme se sociálními pracovníky odborů sociálně právní ochrany dětí v Brně a v obcích s rozšířenou působností – Kuřim a Židlochovice. Od listopadu 2019 funguje detašované pracoviště sociálně aktivizačního programu také v obci s rozšířenou působností Hustopeče.

Poslání služby

Sociálně aktivizační program je sociální službou pro rodiny s nezaopatřenými dětmi z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice, které se nacházejí v  obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte. Posláním naší služby je podpora a doprovázení rodin ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí.

Služba není určena pro:

 • Osoby s takovým tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které jim neumožňuje běžnou komunikaci s pracovníky s běžný přístup v rámci ambulance a v terénu.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi nacházející se v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo. Jedná se o rodiny z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice.

Cíl služby

Cílem služby je rodina, která samostatně zvládá řešit každodenní životní situace a vytváří takové podmínky, díky kterým děti mohou vyrůstat se svými rodiči v bezpečném a podnětném prostředí.

 • zajišťuje vzdělání dětí (plní povinnosti školní docházky na MŠ, ZŠ, SŠ),
 • zajišťuje podmínky pro psychosociální a motorický rozvoj dítěte (rodiče si s dětmi povídají, hrají, tvoří, aktivně tráví čas se svými dětmi nebo zajišťují kroužky dle finančních možností),
 • má dovednosti v oblasti sociálních vztahů a komunikace (jsou nastavené a fungují rodičovské kompetence, vztahy mezi členy rodiny a sociálním okolím),
 • má vyhovující bydlení (zajistí základní potřeby, jako je teplo, čisto, hygienické zázemí),
 • má pravidelný příjem v dostatečné výši (zajistí základní potřeby, jako je jídlo, ošacení, hygienické potřeby, náklady na bydlení a vzdělávání dětí),
 • zajišťuje zdravotní péči všech svých členů (má zajištěné pojištění, lékaře-obvodní, dětské, specialisty).

Principy služby

 • rovný přístup
 • dobrovolnost
 • podpora vlastní aktivity
 • důvěrnost

Doba poskytování (provozní doba): 

Terénní část (v domácnosti rodiny, doprovody na úřady, instituce, apod.):
pondělí až pátek 9:00 – 18:00 (dle předchozí dohody s rodinou) 

Ambulantní část:

 • čtvrtek 9:00 – 12:00 (v sídle organizace na adrese třída Kpt. Jaroše 2032/7b, 602 00 Brno) 
 • pondělí až pátek dle předchozí dohody s rodinou (v případě detašovaného pracoviště na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče) 

V době před nebo po provozní době se uskutečňují pouze předem domluvené schůzky a setkání s rodinou služby, a to především terénní formou práce. Tato setkání jsou individuálně dohodnuta dle možností rodiny. 

Individuální plánování probíhá v souladu s regionálními kartami Jihomoravského kraje.

DALŠÍ INFORMACE PRO KLIENTY

Sociálně aktivizační program je řádným členem Asociace Dítě a Rodina.

Děkujeme za podporu:
zpět